ทัวร์จีน KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

เที่ยวจีน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ วัดแม่กวนอิม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้ำหยก เมืองคุนหมิง


ทัวร์จีน KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน
รหัสทัวร์
GS25CN_FD00050 | KMG01
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
11 ต.ค. 66 - 29 มี.ค. 67
เดินทางโดย
alairasia.jpg
ราคาเริ่มต้น
26,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานคนุ หมิงฉางซุย –เมืองต้าหลี่ (–/L/D)
 • วันที่

  2

  เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดแม่กวนอิม – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) (B/L/D)
 • วันที่

  3

  วัดซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
 • วันที่

  4

  ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ) – ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมแบตเตอรี่) – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง (B/L/D)
 • วันที่

  5

  เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ประตูม้าทองไก่มรกต (B/L/D)
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางซุย – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (B/–/–)

23 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
เด็กมีเตียง
26,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
26,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
เด็กมีเตียง
26,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
26,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
เด็กมีเตียง
26,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
26,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
เด็กมีเตียง
26,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
26,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
เด็กมีเตียง
26,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
26,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
เด็กมีเตียง
26,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
26,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
เด็กมีเตียง
26,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
26,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
เด็กมีเตียง
26,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
26,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
เด็กมีเตียง
26,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
26,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
7,500 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 26,999 26,999 26,999 6,000 7,500 18,000 25
28 ก.พ. 67 - 04 มี.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,000 7,500 18,000 25
01 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,000 7,500 18,000 25
05 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,000 7,500 18,000 25
12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,000 7,500 18,000 25
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,000 7,500 18,000 25
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,000 7,500 18,000 25
21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,000 7,500 18,000 25
29 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67 26,999 26,999 26,999 6,000 7,500 18,000 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. สไมล์ทีจี xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน