ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS OSAKA TAKAYAMA TOKYO 7วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS OSAKA TAKAYAMA TOKYO 7วัน 4คืน

ชมงานประดับไฟ NABATA NO SATO เส้นทางสายอัลไพน์ทายาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ ปราสาทโอซาก้า ชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสึโมโต้ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ทาคายาม่า หมู่บ้านน้ำใส วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งไซบาชิ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ


ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS OSAKA TAKAYAMA TOKYO 7วัน 4คืน
รหัสทัวร์
JP_TG00001 |
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ธ.ค. 66 - 14 พ.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
62,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  โอซาก้า (สนามบินนานาชาติคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO – เมืองนาโงย่า
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า (ซันมาจิ ซูจิ) – สะพานนากะบาชิ – ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ(ด้านนอก) - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่

  4

  เมืองโทยาม่า - เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่

  5

  ปราสาทมัตสึโมโต้(ด้านนอก) - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - กิจกรรมชงชา – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – โตเกียว
 • วันที่

  6

  วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
 • วันที่

  7

  โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

18 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
เด็กมีเตียง
62,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
เด็กทารก
10,500 บาท
จอยแลนด์
50,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
เด็กมีเตียง
62,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
เด็กทารก
10,500 บาท
จอยแลนด์
50,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
เด็กมีเตียง
62,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
เด็กทารก
10,500 บาท
จอยแลนด์
50,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
63,900 บาท
เด็กมีเตียง
60,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
เด็กทารก
10,500 บาท
จอยแลนด์
48,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
62,900 บาท
เด็กมีเตียง
59,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
เด็กทารก
10,500 บาท
จอยแลนด์
47,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
62,900 บาท
เด็กมีเตียง
59,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
เด็กทารก
10,500 บาท
จอยแลนด์
47,900 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 65,900 62,900 - 12,900 10,500 50,900 30
19 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 65,900 62,900 - 12,900 10,500 50,900 30
23 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 65,900 62,900 - 12,900 10,500 50,900 30
03 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67 63,900 60,900 - 12,900 10,500 48,900 30
07 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 62,900 59,900 - 12,900 10,500 47,900 30
14 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 62,900 59,900 - 12,900 10,500 47,900 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. สไมล์ทีจี xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ
2. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
4. ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 ก.ก.
6. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
7. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
8. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
3.  ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชำระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง
สำหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ

จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน