ทัวร์ฮ่องกง ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน

อ่าววิคตอเรีย พีคแทรม อ่าวรีพัลส์เบย์ เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดแชงกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เกาะลันเตา CITYGATE OUTLET


ทัวร์ฮ่องกง ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
HK_EK00001 |
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ธ.ค. 66 - 05 มี.ค. 67
เดินทางโดย
Emirates
ราคาเริ่มต้น
18,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เช็คอินอ่าววิคตอเรีย – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • วันที่

  2

  ทำพิธียืมเงินวัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ - (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค อ่าวรีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้ง Mongkok & Ladies Market
 • วันที่

  3

  กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

04 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
13,888 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
13,888 บาท
Group Size
24 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
04 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 18,888 - - 10,000 - 13,888 24
05 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67 18,888 - - 10,000 - 13,888 24

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. สไมล์ทีจี xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่า เปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน)
• ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
• ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
• ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
• ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
• ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินเอมิเรตส์ จํากัดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าภาษีน้ำมันค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
• ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ
• ค่าทําหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออก คนต่างด้าวหรือเอกสารอื่นๆ ที่พึงใช้
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในนามบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)
• ค่ารรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ชำาระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน (ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก)
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสิบนํ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ)

จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน